Taşınmazlar Birimi
20 Aralık 2018

GÖREVLERİ

1- Bakanlığımıza devri gerçekleşen/gerçekleşecek özel/kamu hastane, bina ve arsaların tespiti için gerektiğinde yatırım takip biriminden destek alarak, ilgili kurum, müdürlük ve birimlerle yazışmaları yapmak taşınmazlar envanterine kayıt edilmesini sağlamak ve mevzuatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,

2- Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık hizmeti sunumunda kullanılmak üzere (ADSM, TRSM, AMATEM, ÇİM, ek bina, vb.) bedelli/bedelsiz bina kiralamalarında gelen taleplerin gerek görüldüğünde ilgili kurum, müdürlük ve birimlerle konsolideleri yaparak mevzuatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,

3- Bakanlığımızca yapılan kamulaştırmasız el atma işlemlerine ilişkin Dairemize intikal eden dava konularının Hukuk Müşavirliği vb. birimlerle/kurumlarla yazışmaların yapılmasını sağlamak,

4- Genel Müdürlüğümüz kullanımında olan tüm taşınmazların (kiralık binalar dahil)

5- Kamuya ait olan taşınmazların (arsa, tarla, bina) sağlık tesislerimizin ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlığımıza (Genel Müdürlüğümüz kullanımında olan) tahsis edilmesi, devir, takas, tahsis süresinin uzatılması, tahsis değişikliklerinin yapılması konusunda SHGM ve SYGM ile ilgili iş ve işlemlere ait yazışmaları yapmak. KHK ile Bakanlığımıza devredilen/devredilecek kamu/özel taşınmazların tahsis ve devir işlemlerinin ilgili kurum, müdürlük ve birimlerle yürütülmesini sağlamak,

6- Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanmakta olan İmar Planı çalışmalarında Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Yatırımları ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonun sağlanarak Sağlık Tesis Alanlarının tespiti konusunda iş ve işlemleri yürütmek.