Taşınmazlar Birimi
21 Eylül 2023

GÖREVLERİ


1.      İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerimizin sağlık hizmet sunumuna yönelik olarak ortaya çıkan bina ihtiyaçlarının bedelli/bedelsiz kiralama yoluyla giderilmesi kapsamında ilgili kurum, müdürlük ve birimlerle konsolideleri yapılarak mevzuatlar doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz adına ön izin verilmesi faaliyetini yürütmek 


2.      Bakanlığımıza ait taşınmazlarla ilgili tahsis, tahsis kaldırma, takas, devir, mahsuplaşma, gibi işlemlere ilişkin gelen taleplerin Genel Müdürlüğümüz planlamaları kapsamında değerlendirilerek görüşümüzün, nihai kararın verilmesi amacıyla 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda oluşturulan “Hizmet Binaları Tespit ve Değerlendirme Komisyonu’na bildirilmesi faaliyetini yürütmek

3.   Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri tarafından hazırlanmakta olan İmar Planı çalışmalarında “Sağlık Tesis Alanlarının” belirlenmesi kapsamında Bakanlığımızdan görüş istenmesi durumunda ilgili birimlerin görüşleri alınarak Genel Müdürlük görüşümüzün bildirilmesi faaliyetini yürütmek

4.   Bakanlığımızca yapılan kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma işlemlerine ilişkin Dairemize intikal eden dava konularına ilişkin görüşümüzün ilgili Birimlere bildirilmesi faaliyetini yürütmek

5.   İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerimizin sağlık hizmet sunumuna yönelik yaptıkları bina kiralama işlemlerine ait bilgilerin belirli periyotlarla toplanarak “Kiralık Bina Bilgi Formu” üzerinde kayıtlarının tutulması faaliyetini yürütmek